CO ROBIMY


Usługi biura podatkowego adresowane są przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Zapewniamy pełną obsługę włącznie z odbiorem dokumentów od klienta i dostarczaniem deklaracji i sprawozdań do odpowiednich instytucji.

KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzimy:
- ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- podatkową księgę przychodów i rozchodów
- księgi handlowe
- rejestry VAT
- ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Sporządzamy:
- deklaracje podatkowe (w tym roczne rozliczenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
- raporty NBP
- sprawozdania GUS
- listy wynagrodzeń
- sprawozdania roczne i śródroczne osób prawnych
- zakładowe plany kont

Doradzamy:
- jakie przedsięwziąć kroki przy uruchamianiu działalności gospodarczej
- jaką wybrać formę prawną działalności i sposób opodatkowania
- czy koniecznie VAT i kasa fiskalna
- jak opracować politykę rachunkowości i procedury obiegu dokumentów
- jak skutecznie przeprowadzić windykację należności

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

- prowadzimy pełną dokumentację kadrową (w tym urlopy i badania lekarskie)
- przygotowujemy umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne (zlecenia, umowy o dzieło)
- sporządzamy świadectwa pracy
- przygotowujemy deklaracje do ZUS, PIT-4R, PIT-11, PIT-8B a na życzenie pracowników również PIT-40
- sporządzamy zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach i inne na życzenie pracowników
- przygotowujemy miesięczne rozliczenia płac („paski” wynagrodzeń, druki RMUA)
- rozliczamy świadczenia dla pracowników zgodnie z BHP i przepisami Kodeksu Pracy